Adelaide Metro Flexity interior photos

Adelaide Metro (South Australia)
Type 100 – “Flexity Classic” by Bombardier
Tram